คำอธิบายรายวิชา
                                               
ง31201  การติดตั้งและปรับแต่งระบบ                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1                                    จำนวน  1.0  หน่วยกิต                                                   เวลา  40  ชั่วโมง 
         
             ศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System : CMS)
 การติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ พื้นฐานการทำงานกับโปรแกรมสำเร็จรูป
การจัดการเว็บไซต์ การจัดการเท็มเพลต การจัดการเนื้อหา การเขียนบทความ การจัดการเมนู
การจัดการคอมโพเนนต์ โมดูลและปลั๊กอิน การเสริมความสามารถให้กับเว็บไซต์
            เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปได้ตามความสนใจโดยจัดทำในลักษณะของโครงงาน และนำเสนอในระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนมีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการใช้งานคอมพิวเตอร์